گزارش نسخه های آپدیت و بروزرسانی نرم افزار CRM پردیس

تیم R&D شرکت به طور مستمر در حال مطالعه چالش های مدیران موفق و فعال کشوری و طراحی راه کارها در فرآیند تحقیق و توسعه ی نرم افزار CRM پردیس می باشد. در جدول زیر گزارش نگارش های تولید شده از نرم افزار CRM پردیس قابل مشاهده است.

سریال نگارشتاریخ تحویل
11111111111111000000.3190.14020709.10101402/07/09
11111111111111000000.3189.14020703.10101402/07/03
11111111111111000000.3189.14020619.10101402/06/19
11111111111111000000.3189.14020612.00001402/06/12
11111111111111000000.3189.14020529.00001402/05/29
12345678...