نرم افزار CRM

مقایسه تفاوت نسخه های پایه، حرفه ای و سازمانی

ردیفنسخه پایهنسخه حرفه اینسخه سازمانی
1مناسب برای استارت آپ ها و کسب و کارهای کوچک با یک کاربر استمناسب برای کسب و کارهای متوسط بین 3 تا 9 کاربر استمناسب برای کسب و کارهای بزرگ بین 6 تا 50 کاربر است
2فقط از یک نرم افزار استفاده می شود (CRM پردیس)از دو نرم افزار به صورت همزمان استفاده می شود (CRM پردیس و CRM دارت)از دو نرم افزار به صورت همزمان استفاده می شود (CRM پردیس و CRM دارت)
3تعداد ماژول بسیار کمی دارد و فقط هسته اصلی CRM را شامل می شود.حدود 60% ماژول ها و قابلیت های CRM در دسترس است (مناسب کسب و کاری می باشد که امکانات مالی مانند حسابداری، حقوق و دستمزد، انبارداری و تولید را نیاز نداشته باشد)100% ماژول ها و قابلیت های CRM در دسترس است.
4تک کاربره استدر شبکه محلی (داخل دفتر) قابل اجرا استهم در شبکه محلی (داخل دفتر) و هم شبکه وب (بیرون دفتر) قابل اجرا است
5پایین ترین قیمت را دارداز نسخه پایه گران تر اما 25% نسبت به نسخه سازمانی ارزان تر استبالاترین قیمت را دارد
6بیشتر از نوع CRM عملیاتی استدر دسته بندی CRM عملیاتی و تحلیلی قرار می گیردمی توان آن را CRM عملیاتی، تحلیلی و استراتژیک دانست
7عدم قابلیت اتصال به سخت افزارقابل اتصال به سخت افزار (ضبط مکالمات، سانترال، ویپ، کالرآیدی، فکس)قابل اتصال به سخت افزار (ضبط مکالمات، سانترال، ویپ، کالرآیدی، فکس، حضور وغیاب)