نامه نگاری و مکاتبات بایگانی
  • ثبت مکاتبات و اندیکاتور
  • نگارش و تولید نامه
  • صندوق نامه های آماده ارسال
  • آلبوم تصاویر
  • بایگانی و مدیریت مستندات
  • کارتابل فایل ها و پوشه های مشترک
  • امضای الکترونیک
  • مدیریت مستندات ارسالی برای اشخاص ثالث