نرم افزار CRM

تولید
 • معرفی واحد تولیدی
 • معرفی خطوط تولید
 • معرفی سری تولید
 • معرفی فرمول تولید
 • معرفی مراحل تولید
 • معرفی کیفیت و آیتم های کنترل کیفیت
 • معرفی لیست کنترل کیفیت
 • سفارش تولید
 • دستور تولید
 • تامین مواد اولیه
 • مدیریت فرآیند تولید
 • مدیریت فرآیند کنترل کیفیت
 • مدیریت محصول نهایی و انبار تولید