حسابداری
 • ایجاد دفاتر و سال های مالی
 • انتقال بین دفاتر مالی
 • معرفی گروه حساب، حساب کل، معین، تفصیلی
 • تعریف صندوق و حساب های بانکی
 • معرفی حساب های بانکی
 • سند حسابداری
 • جستجوی حساب
 • عملیات خزانه، دریافت، پرداخت، چک، حواله
 • حواله حساب
 • انتقال وجه صندوق به صندوق و بانک
 • بستن سال مالی
 • صدور اتوماتیک سند افتتاحیه
 • گزارشات اسناد، دفاتر، تراز
 • مانده حساب های تفصیلی
 • مانده حساب
 • مرور حساب
 • لیست بدهکاران
 • ترازنامه
 • سود و زیان
 • بازبینی اسناد
 • صورت مغایرت
 • گردش اشخاص، بانک و صندوق
 • معرفی حساب های خودکار