نرم افزار CRM

انبارداری
 • معرفی انبار
 • معرفی کالا (تا دو واحد)
 • معرفی لیست مشخصات یک کالا
 • معرفی لیست مشخصات یک کالا
 • ورود کالا از اکسل
 • معرفی خدمات
 • رسید انبار
 • حواله خروج از انبار
 • حواله انتقال بین انبارها
 • مجوز خروج کالا
 • کاردکس کالا
 • موجودی کالا
 • موجودی انبار
 • موجودی کالا به تفکیک انبار
 • گزارش کسر کالای انبار
 • گردش کالا
 • گردش حساب خدمات
 • انبارگردانی
 • صورت عملکرد یک شخص با کالا
 • صورت عملکرد یک کالا با شخص
 • تغییر نرخ خرید و فروش کالا
 • لیست قیمت فروش کالا
 • لیست قیمت خرید کالا
 • صورت عدل بندی
 • کالاهای جدید ورودی به انبار